Privacy & cookies

Deze verklaring behandelt het privacybeleid voor onze website. De specifieke privacyverklaringen voor cliënten, werknemers, bestuurders en de gebruikersraad, vrijwilligers en stagiairs, sympathisanten en donateurs, en sollicitanten vind je op de pagina Specifieke privacyverklaringen.


Privacyverklaring

Wat is het doel van deze verklaring?

Ons Tehuis Brabant respecteert jouw privacy en beschermt jouw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG).

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe Ons Tehuis Brabant, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt, gebruikt, beveiligt en wat Ons Tehuis Brabant doet om te waarborgen dat jouw privacy wordt bewaakt.

Deze verklaring is van toepassing op iedere bezoeker van de website https://www.onstehuisbrabant.be.

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verklaring wordt verstaan onder:

 • DPO (Data Protection Officer) of Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze persoon werd aangewezen in het kader van de naleving van de GDPR wetgeving.
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.
 • Derde: elke persoon die geen cliënt of medewerker is van Ons Tehuis Brabant.
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerkersovereenkomst: regelt de verantwoordelijkheden wanneer Ons Tehuis Brabant voor de verwerking van jouw persoonsgegevens beroep doet op een andere organisatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Ons Tehuis Brabant is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit persoonlijk en per brief of e-mail ter attentie van:

 • Directie: directie@otbvzw.be - Perksesteenweg 126, 1910 Kampenhout
 • Data Protection Officer (DPO) tRede: Paul Léonard - dpo@trede.be - Tervuursesteenweg 295, 3001 Leuven

Over welke persoonsgegevens gaat het, met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt, welk is de rechtmatigheidsgrond voor verwerking?

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken:

Informatie die je zelf verstrekt

 • Via het Contactformulier: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, bericht of vraag
  Deze gegevens worden verwerkt om jouw vragen te beantwoorden of om je de gevraagde informatie te verstrekken of om eventueel met jou contact op te nemen. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens hebben wij jouw voorafgaande toestemming nodig. Deze toestemming wordt gevraagd tijdens het invullen van het contactformulier op onze website.
  Je kan jouw toestemming steeds intrekken door ons te contacteren via: info@otbvzw.be.
 • Via het inschrijven op onze nieuwsbrief: voornaam, naam, e-mailadres
  Deze gegevens worden verwerkt om je op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Ons Tehuis Brabant. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens hebben wij jouw voorafgaande toestemming nodig. Deze toestemming wordt gevraagd tijdens het inschrijven op onze nieuwsbrief op onze website.
  Je kan je op elk moment uitschrijven op onze nieuwsbrief via: info@otbvzw.be.
 • Via het donatieformulier: voornaam, e-mailadres, adres, rijksregisternummer (vrijblijvend)
  Deze gegevens worden verwerkt om jouw gift te kunnen aanvaarden en een fiscaal attest ter beschikking te stellen. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens hebben wij jouw voorafgaande toestemming nodig. Deze toestemming wordt gevraagd tijdens het invullen van het donatieformulier op onze website.
  Je kan jouw toestemming steeds intrekken door ons te contacteren via: info@otbvzw.be.

Automatisch verzamelde informatie

 • Telkens wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je door naar ons Cookiebeleid. We gebruiken enkel noodzakelijke en functionele cookies.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Ons Tehuis Brabant bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verstrekt en in lijn met de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Wanneer jouw persoonsgegevens voor de genoemde doelen (zie eerder) niet meer relevant zijn, zal Ons Tehuis Brabant deze verwijderen of vernietigen:

 • Persoonsgegevens m.b.t. het contactformulier: worden bewaard zolang als nodig om jouw vraag te beantwoorden of om de gevraagde informatie te verstrekken.
 • Persoonsgegevens m.b.t. de nieuwsbrief (e-mailadres): worden bewaard zolang je onze nieuwsbrief wenst te ontvangen en ingeschreven bent.
 • Persoonsgegevens m.b.t. het donatieformulier: worden bewaard om het fiscaal attest te kunnen afleveren.

Om uit onze database verwijderd te worden kan je je uitschrijven via: info@otbvzw.be.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Ons Tehuis Brabant neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming, wijziging of vertrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Zonder volledig te zijn, worden o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Alle personeelsleden die namens Ons Tehuis Brabant van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Nodige beveiligingssoftware wordt gebruikt (virusscanner, firewall).
 • Fysieke beveiliging: archief ruimte en cliëntendossiers achter gesloten deuren.
 • Back-ups worden aangemaakt.
 • Onze personeelsleden worden via bewustmakingscampagnes geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren veiligheidsrichtlijnen (wachtwoordbeleid, toegangsbeperking,...).
 • We sluiten verwerkersovereenkomsten af met verwerkers (hostingbedrijf).
 • Het gebruik van Cloudtoepassingen zoals bv. Zorgonline,…

Verstrekking van jouw gegevens aan derden

Ons Tehuis Brabant geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, jij toestemming hebt gegeven, of er machtigingen van toepassing zijn.

Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en leveranciers (verwerkers) die in onze naam gegevens verwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of onze data hosten. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Over welke rechten beschik je met betrekking tot jouw gegevensverwerking?

Indien je ons jouw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heb je de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang

Ons Tehuis Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij jou alvast volledig informeren. Je kan jouw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Recht van wijziging, verwijdering en beperking

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan je verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je erkent de mogelijkheid dat Ons Tehuis Brabant bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

Recht van bezwaar tegen de verwerking

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Om gebruik te maken van jouw rechten kan je een verzoek indienen. Gelieve je verzoek via e-mail of per post te richten aan:

 • Directie:  directie@otbvzw.be - Perksesteenweg 126, 1910 Kampenhout
 • Data Protection Officer (DPO) tRede: Paul Léonard - dpo@trede.be - Tervuursesteenweg 295, 3001 Leuven

Ons Tehuis Brabant heeft één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen één maand zullen wij jouw verzoek uitvoeren en hierover informeren, of zullen wij aangegeven waarom we geen gehoor geven aan jouw verzoek.

Wat bij klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Gelieve je klacht via e-mail of per post te richten aan:

 • Directie: directie@otbvzw.be - Perksesteenweg 126, 1910 Kampenhout
 • Data Protection Officer (DPO) tRede: Paul Léonard - dpo@trede.be - Tervuursesteenweg 295, 3001 Leuven

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wijzigingen Privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Jouw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat je akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Laatst bijgewerkt: december 2021Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. De EU-wetgeving vereist dat we jou laten weten hoe we cookies gebruiken. Onderstaande tekst legt uit wat cookies zijn en waarvoor we deze gebruiken op onze site.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om jouw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt (‘first party cookies’) of door partners (‘third party cookies’) waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op jouw computer of jouw mobiel apparaat bewaard in de folder van de browser. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de website

Volgende cookies worden gebruikt op onze website:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn van essentieel belang om je in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om jouw surfgeschiedenis te onthouden.
 • Functionele cookies. Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die je op de site maakt (zoals bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur) zodat je een verbeterde, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.
 • Niet-functionele cookies. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar kunnen ingedeeld worden per doeleinde: Marketing, Statistisch, Sociaal (Sociale media).

Geplaatste cookies

Noodzakelijke Cookies (2)
NaamTypeAanbiederBewaar-termijnDoel
CONSENTHTTPGoogle2 jaarWordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor de AVG-conformiteit v.d. website.
CONSENTHTTPYouTube2 jaarWordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor de AVG-conformiteit v.d. website.

Marketing Cookies (10)
NaamTypeAanbiederBewaar-


termijn

Doel
VISITOR_INFO1_LIVEHTTPyoutube.com179 dagenProbeert de bandbreedte van de gebruikers in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
YSCHTTPyoutube.comsessieRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video 's van YouTube de gebruiker heeft gezien
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYHTMLyoutube.comcontinuSlaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
yt-remote-cast-availableHTMLyoutube.comsessieSlaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
yt-remote-cast-installedHTMLyoutube.comsessieSlaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
yt-remote-connected-devicesHTMLyoutube.comcontinuSlaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
yt-remote-device-idHTMLyoutube.comcontinuSlaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
yt-remote-fast-check-periodHTMLyoutube.comsessieSlaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
yt-remote-session-appHTMLyoutube.comsessieSlaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.
yt-remote-session-nameHTMLyoutube.comsessieSlaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

 

Toestemming

Strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies zijn vrijgesteld van voorafgaande toestemming van de gebruiker. De verwerking hiervan is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, aangezien deze cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van de website.

Beheer van cookies

Als je niet wil dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kan je ook zelf de browserinstellingen aanpassen. De instellingen kunnen zo aangepast worden dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Cookies die al aanwezig zijn kunnen ook worden verwijderd. De instellingen moeten wel voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt apart worden aangepast.

Let wel op, indien je geen gebruik maakt van cookies kan het zijn dat sommige websites niet volledig correct werken (zie 'functionele cookies'). Sommige functies of content kan hierdoor zelfs niet beschikbaar zijn.

Hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Je kan hiervoor de helpfunctie van jouw browser gebruiken of één van onderstaande links:

Contact

Neem contact met Ons Tehuis Brabant bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze cookieverklaring via:

Ons Tehuis Brabant vzw
Perksesteenweg 126
1910 Kampenhout

016 65 91 10

info@otbvzw.be

Laatst bijgewerkt: juni 2024

Steun Ons Tehuis Brabant

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x